Miljöpolicy

Sjöboden Allt i Fisk AB har verksamhet som på olika sätt påverkas av miljön. Organisationen är beroende av biologisk mångfald, ett friskt vatten, en rik fauna, skog och mark för att kunna upprätthålla det breda utbud av marina delikatesser som finns idag. Det borde därför vara självklart att all verksamhet som bedrivs ska genomföras på sätt som gör minsta möjliga skada på vår miljö.

Policyn grundar sig på våra miljöaspekter, lagar och andra krav.

Övergripande mål:

•     Sjöbodens verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att den positiva påverkan på den befintliga miljön kontinuerligt ökar och den negativa minskar.

•     Miljöhänsyn ska integreras som en naturlig del i all verksamhet med fokus på ständiga förbättringar samt arbeta för en hållbar utveckling.

•     Medarbetarnas miljötänkande ska uppmuntras genom återkommande informationsinsatser.

•     Sjöboden ska följa miljölagstiftningen samt andra regler och överenskommelser inom miljöområdet.

•     Sjöbodens miljöpolicy och miljöarbete ska utvärderas löpande och en miljörapport ska levereras till ledningsgruppen 2 ggr/år.

För vår fullständiga miljöpolicy klicka här